Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Δράσης για το έτος 2018

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Δράσης για το έτος 2018

By : -

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού Δράσης για το έτος 2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ), για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας της, προέβη στην σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού Δράσης για το έτος 2018. Πραγματοποιήθηκε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια συλλογής στοιχείων διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας με ποσοτικά, αλλά και  ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων δημιουργήθηκε από εμάς, χωρίς προσφυγή σε εταιρεία εξωτερικών συμβούλων, πρότυπο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, με την συνεργασία των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων αξιοποιώντας τις απόψεις και τις στάσεις των υπαλλήλων, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχικότητα μεταξύ των συναδέλφων.

Αποτελεί για την ΑΔΜΘ ένα τιτάνιο έργο, το οποίο χειρίστηκε αποκλειστικά από την αρχή έως το τέλος, το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και η προϊσταμένη, κα. Ναταλία Κωστελίδου. Εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα για την λειτουργία του φορέα, αναδείχθηκαν και ιεραρχήθηκαν προβλήματα των Υπηρεσιών και παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Η αποτίμηση των συμπερασμάτων αυτών μας οδήγησε σε μια πιο στοχευμένη προσπάθεια για τη συνέχεια, η οποία είναι η συλλογή εξειδικευμένων στοιχείων για το 2019. Η προσπάθεια αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη. Στόχος όμως όλου του εγχειρήματος είναι ένας και κοινός για όλους μας: Η βελτίωση. Και προς τα εκεί θα κινηθούμε όλοι χρησιμοποιώντας τα διδάγματα αυτά.

Το πλήρες κείμενο του Απολογισμού Δράσης 2018 καθώς και η σύνοψη είναι διαθέσιμα στα παρακάτω link:

Έκθεση Απολογισμού Δράσης 2018 Υπηρεσιών ΑΔΜΘ

Σύνοψη Έκθεσης Απολογισμού Δράσης Υπηρεσιών 2018-1