Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE – ATIAS

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE – ATIAS

By : -

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE – ATIAS

Την Κυριακή 8/12/2019, στο Νεστόριο Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS LIFE 18 NAT/GR/000430«Addressing the Threat of Invasive Alien Species in North Greece, using Early Warning and Information systems for mammals» με ελληνικό τίτλο «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά».

 

Η συνάντηση οργανώθηκε από τον Υπεύθυνο του έργου, Αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημήτρη Μπακαλούδη και συμμετείχαν ο Καθηγητής Χρήστος Βλάχος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης,          Δρ. Ιωάννης Σάββας,ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ. Δημήτριος Κοσμίδης, ο Γενικός Διευθυντής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης κ. Κυριάκος Σκορδάς καθώς και εκπρόσωποι των άλλων εταίρων του προγράμματος. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν ειδικοί επιστήμονες από το διεθνή χώρο στο θέμα των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών.

Σκοπός του έργου LIFE ATIAS είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος άμεσης προειδοποίησης και επέμβασης για την αποτροπή της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στον έλεγχο ή και την – κατά τόπους – εξάλειψη του Αμερικανικού μινκ (Neovison vison), στις Προστατευόμενες Περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από 02/09/2019 έως 30/09/2022, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.990.020€ και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω τμήματα: το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων και το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και συμμετέχοντες εταίρους:

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  • Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
  • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας &Θράκης
  • Εταιρεία ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. -“ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ”